เมื่อโลกหมุนช้าลง พระไพศาล วิสาโล

ISBN:

Published: December 2009


Description

เมื่อโลกหมุนช้าลง  by  พระไพศาล วิสาโล

เมื่อโลกหมุนช้าลง by พระไพศาล วิสาโล
December 2009 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | | ISBN: | 7.68 Mb

“สำหรับบางคน การเดินทางคือจุดเริมตนของการเดินทางดานในเพือคนพบตัวเองในทางจิตวิญญาณ” พระไพศาล วิสาโล เมือโลกหมุนชาลง เปนการเดินทางทังในความหมายของการเหนโลกทีกวางไกล และการเรียนรูโลกภายในอันลึกซึงแตเรียบงาย ติดตามทานไปเหนคุณคาและธรรมะในสถานทีตางๆ ทัMore“สำหรับบางคน การเดินทางคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้านในเพื่อค้นพบตัวเองในทางจิตวิญญาณ” พระไพศาล วิสาโล เมื่อโลกหมุนช้าลง เป็นการเดินทางทั้งในความหมายของการเห็นโลกที่กว้างไกล และการเรียนรู้โลกภายในอันลึกซึ้งแต่เรียบง่าย ติดตามท่านไปเห็นคุณค่าและธรรมะในสถานที่ต่างๆ ทั้งวิหารอนันดา ประเทศพม่า, สีคิริยา ประเทศศรีลังกา, เลียบเลาะหลังคาโลก ลาซา, บึงวอลเดน, จนถึงแกรนด์แคนยอน ฯลฯ พระไพศาล วิสาโลได้กล่าวนำสู่การเดินทางไปกับท่านว่า การเดินทางไกลนั้นเราได้มากกว่าความเพลิดเพลินหรือความตื่นตาตื่นใจ ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถขยายทัศนะการมองโลกให้กว้างขึ้น และอาจช่วยให้มีมุมมองต่อชีวิตลุ่มลึกขึ้น กล่าวได้ว่านี้คือคุณค่าที่แท้จริงของการเดินทาง อานิสงส์ของการเดินทางที่แท้จริงจึงมิได้อยู่ที่การเห็นสิ่งใหม่ๆ ทว่าอยู่ที่การมีมุมมองใหม่ต่อโลกEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เมื่อโลกหมุนช้าลง":


sunanta.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us